Junior- & Elitkommittén

Junior- & Elitkommittén 2021
Henrik Lindal, ordf
Christoffer Ekelund
Katarina Hansson
Tina Hindemith
Minna Horrocks
Roland Karlsson
Patrik Nordblad


Inriktning

Flommens GK skall erbjuda en golfverksamhet för ungdomar som upplevs som rolig för såväl spelare, föräldrar och ledare. Verksamheten ska genomföras med en hög kvalitet och vara öppen för så många ungdomar som möjligt. FJ-verksamheten ska utgöra grunden för vår rekrytering av spelare till klubbens representationslag för dam- och herrseniorer samt ledare och coacher.

Genom juniorverksamheten vill FlGK bidra till ungdomarnas fysiska och sociala utveckling. Kamratskap, rent spel, god hälsa, att göra sitt bästa i med- och motgång och en strävan till en bra självkänsla utgör ledstjärnor i vår verksamhet. Genom att fostra ungdomarna i denna ”Flommenanda” vill vi att de ska få en positiv bild från ungdomsårens golfutövning som en grund för fortsatt idrottsutövning eller ledarskap i vuxen ålder.

Golfverksamheten ska bedrivas i en positiv anda och med en hög grad av uppmuntran. På så sätt skapas glädje och förutsättningar för en bra inlärning, en god lag- & kamratanda och ett större intresse för egenträning.

Vår förhoppning och målsättning är också att så många som möjligt av deltagarna i verksamheten lär sig spela golf på en sådan nivå, och med sådan glädje att de fortsätter som aktiva golfare och medlemmar i Flommens golfklubb genom hela livet.

Verksamhetens omfattning och avgränsning

Verksamheten omfattar tränar- och ledarledda träningar och tävlingar för klubbens ungdomar från sju års ålder till och med att de fyller 21 år. Senast därefter skall ungdomarna övergå till klubbens Elitverksamhet eller Ledarverksamhet. Säsongs- och helårsverksamheten är knuten till medlemskap i klubben.
Under sommaren genomför våra tränare även sommarskolor för juniorer och knattar från 6 år och uppåt. Sommarskolorna är öppna för alla, även icke medlemmar.

Vision

Flommens GK skall sträva efter att vara ”bäst i Skåne” på juniorverksamhet inom idrotten golf. Detta innebär att våra ungdomar skall vara välutbildade i golfspel, -träning, -regler och etik.

Uppträdande och stil

Flommens juniorer skall vara kända för att uppträda med sådan stil såväl på golfbanan som utanför att de utgör ett föredöme för andra ungdomar

Klubben ska verka för en bra ungdomsmiljö där våra ungdomar är s k ”Flommenambassadörer” och företräder ”Flommenandan” och de värderingar klubben vill fostra ungdomarna till. Vi vill påverka ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol, tobak och snus. Vi skall informera om fördelarna med att äta rätt sammansatt kost och att få en tillräcklig mängd sömn. I klubbens grundsyn ingår att ungdomarna inte får försumma sina studier och de skall inte hindras från att utöva andra idrotter. Klubben skall dessutom informera föräldrarna om vikten av att genom deras stöd och support får ungdomarna totalt en bättre idrottsupplevelse.

Ledamöter 2019

Henrik Lindal (ordförande)
Annika Karlsson
Christian Lif
Jacob Stjernfält
Jenny Lundgren
Johan Lundqvist
Katarina Hansson
Patrik Nordblad
Ulf Nilsson

VÅRA PARTNERS