ÅRSMÖTE (VÅRMÖTE)

Klubben

KALLELSE

FLOMMENS GOLFKLUBB KALLAR HÄRMED KLUBBENS  MEDLEMMAR TILL ORDINARIE

ÅRSMÖTE (VÅRMÖTE) TORSDAGEN DEN 14 MARS 2019 KL 18.30 I KLUBBHUSET.

Motion till mötet skall vara inlämnad senast den 24 februari 2019.

Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida eller i
klubbhuset senast från och med torsdag den 7 mars 2019.


DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 4 Fastställande av föredragningslista

§ 5 Val av mötesordförande och sekreterare

§ 6 Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

§ 7 Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 11 Val av två (2) revisorer samt två (2) revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötets avslutning

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse, för klubben eller medlemmarna, får fattas endast om ärendet angivits i kallelse till mötet. 

VÅRA PARTNERS